1.2 Фокус на розвиток здатностей і компетентностей

Зміст

Особисті здатності

Життєві навички

Ключові компетентності для навчання протягом життя

 

Особисті здатності

 

Освіта має фокусуватися на розвитку особистих здатностей і тих життєвих компетентностей, які дозволяють швидко адаптуватися до умов швидкоплинного світу і забезпечувати повну реалізацію своїх.

Особисті здатності: Найбільш поширеною є концепція множинного інтелекту Говарда Гарднера, яка визначає вісім видів здатностей.

1.

Мовна

(лінгвістична)

здатність читати, писати, спілкуватися за допомогою слова

2.

Логічна

(математична)

здатність мислити абстрактно і логічно, рахувати, аналізувати, чітко організовувати
3. Музична здатність відчувати ритм, тональність, звукові гами, відтворювати складні музичні структури
4. Просторово-візуальна здатність мислити образами, відчувати цілісність, орієнтуватися у просторі
5.

Кінестетична

(моторна)

здатність оперувати предметами, сприймати на дотик, вчитися через діяльність, майструвати, володіти тілом
6.

Соціальна

(міжособистісна)

здатність контактувати з іншими, співпрацювати, діяти в команді
7.

Психологічна

(інтраперсональна)

здатність усвідомлювати власну сутність, потреби і можливості, позитивно ставитись до себе, критично і творчо мислити, приймати рішення, володіти собою, ставити мету і досягати успіху
8.

Натуралістична

(природознавча)

чутливість до природного світу рослин і тварин, здатність помічати найтонші відмінності в деталях, спостережливість

 

 

Життєві навички

 

ЮНІСЕФ визначає життєві навички як психосоціальні компетентності: когнітивні, емоційні та соціальні для навчання, працевлаштування, підвищення особистого потенціалу й активного громадянства. Ці навички є універсальними здатностями особи, тобто «метанавичками», які необхідні кожній людині для застосування в усіх сферах її життя, незалежно від професійної спеціалізації.

Це такі мета навички, як критичне мислення, аналітичне мислення, вирішення проблем, креативність, робота в команді, вміння спілкування та проводити переговори, прийняття рішень, саморегуляція, стійкість, емпатія, участь, повага до різноманітності, враховуються у всіх ключових компетентностях.

 

Ключові компетентності для навчання протягом життя

 

Європейський Союз визначає ключовими компетентностями ті, які необхідні всім людям для підвищення особистого потенціалу і розвитку, розширення можливостей працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства. Такі компетентності розвиваються в процесі навчання протягом усього життя, починаючи з раннього дитинства шляхом формального, неформального та інформального навчання.

 

Усі ключові компетентності вважаються однаково важливими: кожна з них сприяє успішному життю в суспільстві. Компетенції можуть застосовуватися у багатьох контекстах і в різних комбінаціях. Вони переплітаються та поєднуються: розвиваючи компетентності, важливі для однієї життєвої сфери, ми одночасно розвиваємо й пріоритетні для іншої.