Модуль 8. Ресурсне забезпечення курсу «Я досліджую світ»

8.1 Ресурси для навчання учнів

Зміст

Авторська лінійка підручників для 1-4 класів

Постійний супровід і підтримка вчителів

Орієнтовний склад комплекту навчально-методичних матеріалів для кожного класу

Ресурсний портал, де безкоштовно доступні всі ресурси

 

Якісне навчально- методичне забезпечення є одним із критичних чинників успішного впровадження компетентнісного навчання.

Основним елементом комплекту залишається підручник. Авторські підручники за курсом «Я досліджую світ» для початкової школи наявні у вільному доступі за посиланням https://lib.imzo.gov.ua/

При цьому слід пам’ятати, що підручник для початкових класі складає лише кілька відсотків від загальної кількості матеріалів, необхідних вчителю для підготовки до уроків і ефективного проведення навчання учнів

Враховуючи, що курс «Я досліджую світ» є новим як за змістом, так і за методикою викладання, вчителю початкових класів дуже важливо мати повне навчально-методичне забезпечення і постійний авторський супровід.

Приклад такої системи забезпечення вчителя наведено нижче.

 

Авторська лінійка підручників для 1-4 класів

 

 

Постійний супровід і підтримка вчителів

 

 

Орієнтовний склад комплекту навчально-методичної матеріалів для кожного класу

 

 

Ресурсний портал, де безкоштовно доступні всі ресурси

 

Всі матеріали для планування і проведення уроків (занять) за курсом «Я досліджую світ» можна переглянути і завантажити за посиланням http://autta.org.ua/ua/resources/ya_doslidzhuyu_svit/

8.2. Підготовка вчителів

Зміст

Форми підготовки вчителів

Тренінг практичних навичок методом рольового занурення

 

 

Форми підготовки вчителів

 

Післядипломна підготовка за курсом «Я досліджую світ» може здійснюватися за вибором вчителя за трьома основними формами (або їх комбінаціями):

 1. Дистанційна (наприклад, за цим онлайн-курсом)
 2. Дуальна (поєднання дистанційного навчання і практики за місцем роботи)
 3. Очна (тренінги з розвитку практичних навичок викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» на засадах компетентнісного підходу)

Приклад навчальних курсів підвищення кваліфікації вчителів за вказаними форматами наведено в таблиці.

Тема підвищення кваліфікації Модулі на вибір за формами навчання
Дистанційна Дуальна (дистанційна + практика на робочому місці) Очна (тренінг)

Компетентнісне навчання в інтегрованому курсі
«Я досліджую світ»

Назва курсу: «Теоретичні основи компетентісного навчання за інтегрованим курсом “Я досліджую світ”»

Код курсу: 3.1

Напрям: розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи, формування спільних для ключових компетентностей вмінь

Автори:

- авт. Т. Воронцова, В. Пономаренко та ін.

Обсяг: 24 год (0,8 кредита ЄКТС)

Цільова група – педагогічні працівники початкової школи, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівні кадри (заступники директора з виховної роботи)

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Навчальні ресурси: онлайн курс ЯДС http://autta.org.ua/ua/On-line_coursues/

Вид компетентностей: професійні (знання навчального предмету, методик, технологій)

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (24 год)

Назва курсу: «Теоретичні і методичні основи інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Код курсу: 3.2

Напрям: розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи, формування спільних для ключових компетентностей вмінь

Автори:
- авт. Т. Воронцова, В. Пономаренко та ін.

Обсяг: 33 год. (1,1 кредита ЄКТС)

Цільова група – педагогічні працівники початкової школи, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівні кадри (заступники директора з виховної роботи)

Форма навчання: дуальна (дистанційна - 24 год. + практика за місцем роботи - 9 год)

Навчальні ресурси:
- онлайн курс ЯДС ТУТ
- ресурси для проведення уроків за місцем роботи ТУТ

Вид компетентностей: професійні (знання навчального предмету, методик, технологій)

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (33 год)

Тренінги з розвитку практичних навичок викладання інтегрованого курсу
«Я досліджую світ» на засадах компетентнісного підходу

Проводяться закладом післядипломного педагогічної освіти (ППО) будь якої області

Вартість: встановлюється закладом ППО

 

Ознайомитися з програмами модулів і пройти за ними навчання можна за посиланням http://autta.org.ua/ua/PidvuschennyaKvalifikacii/

 

Тренінг практичних навичок методом рольового занурення

 

Метод «рольового занурення» полягає у наступному:

Така проста стратегія виявилася дуже ефективною, що підтверджується проведеними дослідженнями. На початку тренінгу («ДО») і на завершення тренінгу («ПІСЛЯ») учасникам пропонувалося обрати один із варіантів відповіді:

Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4)

на такі запитання:

 1. Я добре розумію потреби і мотиви поведінки сучасних дітей вікомвід 6 до10 років. Це схоже на Вас?
 2. Я добре знаю очікувані результати, підходи і методи компетентісного навчання учнів за інтегрованим курсом «Я досліджую світ». Це схоже на Вас?
 3. Я почуваюся впевнено у навчанні дітей життєвих навичок (критичного мислення, аналізу проблем, ухвалення зважених рішень, ефективної комунікації, лідерства, самоефективності, роботи у команді, протидії негативному соціальному впливу тощо). Це схоже на Вас?
 4. Я добре володію методами і прийомами, що дозволяють організовувати активне і мотивуюче навчання та підтримувати демократичну дисципліну в класі без примусу і покарань. Це схоже на Вас?
 5. Під час уроків або виховних годин я готова(ий) застосовувати методи інтерактивного навчання (обговорення у колі, аналіз ситуацій (кейсів), виконання проєктів, дискусії, роботи у малих групах, рольові ігри тощо). Це схоже на Вас?

 

Всі ресурсні матеріали для проведення очних тренінгів наявні у вільному доступі за посиланням https://is.gd/Poqn6X

 

Список використаних джерел:

 1. Cooperative Learning Seating Options [Електронний ресурс] // Teaching resources – Режим доступу до ресурсу: http://www.lauracandler.com/strategies/seating.php.
 2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» (основна і старша школа) // Алатон. – 2017
 3. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів основної та старшої школи у курсі «Основи здоров’я». [Електронний ресурс] // Алатон. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU
 4. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів початкової школи у курсі «Основи здоров’я». [Електронний ресурс] // Алатон. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcWlVaUUg0UkNR
 5. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
 6. Кравченко Г.Ю. Інклюзивна освіта / Г.Ю. Кравченко, Г.О. Сіліна. – Х. : “Ранок”, 2014. – 144 с.
 7. Лорман Т. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: [практ. посіб.] /Лорман Т., Деппелер Д., Харві Д.; [пер. з англ. Т. Клекота]. – К. : – СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.
 8. Міжособистісні стосунки [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://medic.in.ua/mijosobistisni-stosunki.html
 9. Навички заради здоров'я. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров'я. — ВООЗ — К., 2004.